9.2
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

 
Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2018 en van het resultaat en de kasstromen over 2018, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben


Wij hebben de jaarrekening 2018 van Accell Group N.V. (hierna ook ‘de vennootschap’) te Heerenveen gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. de geconsolideerde balans per 31 december 2018;
 2. de volgende geconsolideerde overzichten over 2018: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het kasstroomoverzicht en het overzicht van veranderingen in het eigen vermogen; en
 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. de enkelvoudige balans per 31 december 2018
 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018; en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
   

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Accell Group N.V. zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Controleaanpak

Samenvatting
 

 

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 2,0 miljoen (2017: EUR 1,75 miljoen). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de winst vóór belastingen (5,6%) (2017: 5,8%). Wij beschouwen de winst vóór belastingen als de meest geschikte benchmark, omdat de meeste belanghebbenden voornamelijk gefocust zijn op de winst vóór belastingen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij hebben met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 100.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Accell Group N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Accell Groep N.V.

Op grond van de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd op de volledige financiële informatie van de belangrijkste groepsonderdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en Hongarije. Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden op specifieke posten uitgevoerd voor groepsonderdelen in de Verenigde Staten alsmede specifieke controlewerkzaamheden op de voorraad in Spanje, Zweden, Denemarken, België, Finland en Nederland. Verder hebben we op groepsniveau specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd, waaronder werkzaamheden ten aanzien van goodwill, merkrechten, (latente) belastingen en derivaten. Dit resulteert in een dekking van in totaal 86% van de totale omzet en 87% van het balanstotaal. De resterende 14% van de totale omzet en 13% van het balanstotaal betreft een aantal rapporterende onderdelen die individueel elk minder dan 5% van de totale omzet dan wel het balanstotaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van deze resterende onderdelen hebben wij (onder meer) cijferanalyses uitgevoerd ter onderbouwing van onze inschatting dat er geen sprake is van risico’s op afwijkingen van materieel belang.

Het met de groepscontrole belaste team heeft gedetailleerde instructies gestuurd naar de accountants die de groepsonderdelen controleren met betrekking tot belangrijke aspecten, onder meer over de risico’s van afwijkingen van materieel belang, en over de informatie die aan het groepsteam moet worden gerapporteerd. Het met de groepscontrole belaste team heeft een bezoek gebracht aan de Verenigde Staten, Hongarije en Duitsland en heeft het Nederlandse groepsonderdeel gecontroleerd. Voor de meeste groepsonderdelen – ongeacht of die fysiek werden bezocht – zijn er telefonische besprekingen geweest met de lokale accountants en, indien dit nodig werd geacht, met het lokale management. Tijdens de bezoeken zijn de planning van onze controle, onze risicobeoordeling, onze controleaanpak en belangrijke bevindingen en doelstellingen van de controle besproken. In Hongarije en Duitsland zijn daarnaast dossierreviews uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

De auditdekking zoals opgenomen in de sectie ‘Samenvatting’ kan als volgt nader worden gespecificeerd:

 

Reikwijdte van onze controle ten aanzien van fraude

Op basis van de Nederlandse controlestandaard zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten. In het bepalen van onze controlewerkzaamheden maken we gebruik van de evaluatie van het management in relatie tot frauderisicomanagement (preventie, detectie en respons) inclusief ethische normen die een eerlijke cultuur bewerkstelligen.

Tijdens het identificeren van frauderisico’s hebben wij frauderisicofactoren geëvalueerd, die we met Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben besproken. Frauderisicofactoren zijn gebeurtenissen en omstandigheden die duiden op een stimulans of druk om fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen.

Wij hebben de volgende frauderisico’s die relevant zijn voor onze controle geïdentificeerd:

 • frauderisico ten aanzien van de omzetverantwoording gericht op de handmatige, omzetverhogende aanpassingen;
 • frauderisico ten aanzien van het doorbreken van interne beheersing door het management.

Onze werkzaamheden ten aanzien van deze frauderisico’s bevatten:

 • evalueren van de interne beheersing relevant voor het mitigeren van deze risico’s;
 • data-analyses om frauderisico’s te adresseren die van materieel belang kunnen zijn voor de jaarrekening. Deze controlewerkzaamheden zijn ook gericht op het adresseren van het risico van het doorbreken van de interne beheersing door het management;
 • aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden, waaronder detailcontroles en aansluitingen met brondocumentatie van journaalposten in:
  • omzet;
  • niet-routinematige transacties.

Onze controlewerkzaamheden zijn niet vergelijkbaar met een specifiek fraudeonderzoek dat vaak diepgaander van aard zal zijn.

Reikwijdte van onze controle ten aanzien wet- en regelgeving

Wij hebben wet- en regelgeving geïdentificeerd waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze een materieel effect kunnen hebben op de jaarrekening op basis van onze algemene en sectorspecifieke kennis en op basis van gesprekken met het management. We hebben tevens de richtlijnen en procedures van Accell Group N.V. met betrekking tot wet- en regelgeving besproken. Wij hebben de geïdentificeerde wet- en regelgeving gecommuniceerd binnen ons controleteam en zijn tijdens de controle alert geweest op eventuele indicaties van niet-naleving van deze wet- en regelgeving.

Het effect van deze wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert aanzienlijk.

Allereerst is Accell Group N.V. gehouden aan wet- en regelgeving die een direct effect hebben op de jaarrekening, waaronder de financiële verslaggevingsstandaarden. Wij hebben de mate waarin wordt voldaan aan deze wet- en regelgeving beoordeeld als onderdeel van onze procedures op de betreffende jaarrekeningposten.

Daarnaast is Accell Group N.V. gehouden aan vele andere, sectorspecifieke wet- en regelgeving waarvan de consequenties van niet-naleving een materiële impact zouden kunnen hebben op posten en toelichtingen in de jaarrekening door bijvoorbeeld boetes en claims.
Op basis van de controlestandaarden beperken de werkzaamheden die gedaan moeten worden om niet-naleving van deze wet- en regelgeving te identificeren zich tot het bespreken ervan met het management en het doornemen van eventuele notulen en/of correspondentie met toezichthouders en/of juridische adviseurs met betrekking tot de niet-naleving van wet- en regelgeving. Deze werkzaamheden maken deel uit van onze procedures op de daaraan gerelateerde jaarrekeningposten.

Het kernpunt van onze controle

In het kernpunt van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. Het kernpunt van onze controle hebben wij met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormt geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot dit kernpunt bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van het kernpunt moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordeel over dit kernpunt.
 

Goodwill en handelsmerken bedragen respectievelijk EUR 82,3 miljoen en EUR 47,1 miljoen per 31 december 2018. Onder EU-IFRS moet de vennootschap voor goodwill en handelsmerken met een onbepaalde levensduur jaarlijks een toets uitvoeren om vast te stellen of een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden ten aanzien van de door het management uitgevoerde jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering zijn van belang voor onze controle, aangezien het toetsingsproces complex is en oordeelsvorming vereist die in enige mate subjectief is.

Bij Accell Group N.V. is goodwill toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) die aansluiten bij de operationele segmenten.

Voor de handelsmerken heeft Accell Group N.V. de toets om vast te stellen of een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden per handelsmerk uitgevoerd, waarbij Accell Group N.V. gebruik heeft gemaakt van de verwachte omzetontwikkeling en de royaltyvergoeding voor het betreffende merk.

De vennootschap maakt gebruik van veronderstellingen met betrekking tot toekomstige markt- en economische omstandigheden welke gebaseerd zijn op het budget 2019 en het strategisch plan 2020-2022. In het kader van onze controle hebben we de veronderstellingen, de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) en het door de vennootschap gehanteerde waarderingsmodel geanalyseerd en getoetst. Dit hebben wij gedaan door veronderstellingen te vergelijken met historische gegevens en externe gegevens, zoals verwachte inflatiepercentages, groeipercentages voor specifieke markten en royaltypercentages, en door het analyseren van gevoeligheden in het waarderingsmodel van de vennootschap.

In ons team is een waarderingsspecialist betrokken ter ondersteuning van onze controlewerkzaamheden. Wij hebben ons specifiek gericht op de gevoeligheid in de beschikbare ruimte (verschil tussen realiseerbare waarde en boekwaarde) van de groepen van KGE’s en de handelsmerken. Hierbij is getoetst of redelijkerwijs mogelijke veranderingen in de veronderstellingen ertoe zouden kunnen leiden dat de boekwaarde de realiseerbare waarde overtreft. Tevens hebben wij de toereikendheid van toelichtingen in noot 9 en 10 van de jaarrekening getoetst aan de EU-IFRS-vereisten.

Op basis van de door ons uitgevoerde procedures vinden wij de door de vennootschap gehanteerde veronderstellingen bij de jaarlijkse waarderingstoets redelijk en de uitkomst binnen een acceptabele bandbreedte. Tevens hebben wij vastgesteld dat de toelichtingen voldoen aan de EU-IFRS-vereisten.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het Bestuursverslag bestaande uit de hoofdstukken:
 1. Over Accell Group 2018;
 2. Strategie ‘Lead Global. Win Local’;
 3. Verslag van de Raad van Bestuur;
 4. Corporate Governance;
 5. Bericht van de Raad van Commissarissen;
 • 7. Overige gegevens;
 • 8. Overige informatie.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het Bestuursverslag en de Overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming

Wij zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016 benoemd als accountant van Accell Group N.V. voor de controle van het boekjaar 2016 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten

Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of Accell Group N.V. in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om Accell Group N.V. te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van de jaarrekening is opgenomen in de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving vormt onderdeel van onze controleverklaring.

Amstelveen, 11 maart 2019
KPMG Accountants N.V.

T. van der Heijden RA

 

 

 

 


Bijlage:  Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Bijlage

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteits¬veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Accell Group N.V. haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groeps­onderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de Raad van Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.