9.4
Materialiteit en 'Sustainable Development Goals'

Materialiteitsbepaling

In 2017 heeft Accell Group een verkorte lijst met materiële thema’s door middel van een online onderzoek via onderzoeksbureau GfK voorgelegd aan een groot aantal interne en externe stakeholders, waaronder circa 4.500 consumenten uit het consumentenpanel van GfK in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Gevraagd werd per thema aan te geven in hoeverre dit thema volgens de respondent impact had op de groep die zij vertegenwoordigden, de maatschappij in het algemeen en op Accell Group. Ook konden respondenten thema’s rangschikken op mate van belangrijkheid en ontbrekende thema’s toevoegen.

De uitkomst van dit online onderzoek zijn begin 2018 tijdens een rondetafelsessie voorgelegd aan vertegenwoordigers van het hoger management en de Raad van Bestuur om tot een finale ranking te komen. Op deze wijze hebben we de vier principes van GRI-Standards (betrokkenheid van belanghebbenden, duurzaamheidscontext, materialiteit, volledigheid) voor het vaststellen van de inhoud van dit jaarverslag in acht genomen.

In onderstaande tabel worden de (huidige) hoog materiële thema’s omschreven.

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE:
STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA:
KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN:
A KLANTTEVREDENHEID
 • Naast tevredenheid over een kwalitatief goed product, koopgemak en een goede verkrijgbaarheid zijn goede voorlichting en focus op klantveiligheid, zowel in regelgeving & productontwikkeling als in gebruik, belangrijke factoren die impliciet bijdragen aan klanttevredenheid.
 • Consumenten
 • Vakhandelnetwerk
 • Accell Group ondernemingen.
 • Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
B GEZONDE EN GROENE MOBILITEIT
 • Vervullen van een voortrekkersrol als het gaat om de verduurzaming van mobiliteit, verminderen van congestie, reductie van CO2-uitstoot en verbetering van het leefklimaat in de verstedelijkte gebieden. Innemen van een proactieve rol in de maatschappij ter promotie van meer bewegen, sporten en een gezondere levensstijl en de veiligheid met betrekking tot de fietsomgeving, infrastructuur en fietsproducten.
 • Vakhandelnetwerk
 • Aandeelhouders en banken
 • Brancheorganisaties
 • Accell Group ondernemingen
 • Consumenten
 • Overheid
 • Leveranciers.
 • % duurzaam woon-werkverkeer
 • Bedrag aan sponsoring.
C INNOVATIE & DESIGN
 • Bieden van onderscheidende producten die de klant verrassen zonder compromissen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
 • Accell Group ondernemingen
 • Consumenten
 • Vakhandelnetwerk
 • Brancheorganisaties.
 • Aantal prijzen en onderscheidingen
 • Aantal patenten en modelbeschermingen.
D GEZONDHEID & VEILIGHEID
 • Voldoen aan wet- en regelgeving maar bovenal aandacht voor het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur binnen het bedrijf.
 • Medewerkers
 • Overheid
 • Brancheorganisaties
 • Accell Group ondernemingen
 • Uren ziekteverzuim
 • Uren verzuim ten gevolge van ongevallen
E DUURZAME PRODUCTIE
 • Productie van fietsen met een zo laag mogelijke milieubelasting, vermindering van afval en energieverbruik, aandacht voor gebruik van verpakking en veilige materialen.
 • Brancheorganisaties
 • Leveranciers
 • Overheid
 • Accell Group ondernemingen
 • Aandeelhouders en banken.
 • Milieudruk verpakkingsmaterialen
 • Milieudruk afval.
F SUPPLY CHAIN
 • Optimalisatie van de supply chain om leverbetrouwbaarheid te vergroten en lead times te verkorten en beter in te kunnen spelen op veranderingen in de vraag van consumenten. Verantwoordelijkheid nemen als belangrijke speler binnen de mobiliteitsketen om zowel aan de leverancierskant als aan de distributiekant partners te stimuleren tot duurzaam opereren.
 • Aandeelhouders en banken
 • Overheid
 • Brancheorganisaties
 • Leveranciers
 • Accell Group ondernemingen.
 • Assessment toeleveranciers op arbeidspraktijken, mensenrechten en milieu
 • Aantal REACH onderzoeken en % afwijkingen.
G ARBEIDSVREUGDE & WELZIJN
 • Bieden van een open en professionele cultuur in combinatie met een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden, talenten en ambities van medewerkers. Bieden van goede scholings- en loopbaanperspectieven, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden en gezondheid, met zorg voor een veilige werkomgeving.
 • Medewerkers
 • Accell Group ondernemingen
 • Overheid.
 • Uren ziekteverzuim
 • Aantal uren training en opleiding
 • Waardering medewerkers op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid.
H ENERGIEVERBRUIK
 • Terugdringen van het energieverbruik primair bij assemblage, lakken, verlichting en verwarming van onze productiefaciliteiten, magazijnen en kantoren.
 • Accell Group ondernemingen
 • Overheid
 • Brancheorganisaties
 • Aandeelhouders en banken.
 • Hoeveelheid energieverbruik
 • Hoeveelheid emissies.
I WINSTGEVENDHEID
 • Verbetering van de winstgevendheid door implementatie van de strategie en altijd vanuit het perspectief van klanttevredenheid, zodat het onze relevantie op de lange termijn niet ondermijnt, maar juist versterkt.
 • Aandeelhouders en banken
 • Accell Group ondernemingen.
 • Netto-omzet
 • EBIT-marge
 • Nettowinst
 • ROCE.Duurzame ontwikkelingsdoelen

Accell Group onderkent het belang van de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde 'Sustainable Development Goals' (SDG’s). Als eerste stap hebben we vastgesteld aan welke doelen we met onze organisatie bij kunnen dragen en in hoeverre we dit nu al doen. In 2018 hebben we ons duurzaamheidsbeleid verder aangescherpt, waarin ook onze bijdrage aan de SDG’s is opgenomen.

Vanuit ons product, de fiets, richten we ons met name op SDG 3 en SDG 11. Binnen productontwikkeling en marketing krijgen deze thema’s extra aandacht. Maar ook de andere 3 SDG’s  maken onderdeel uit van onze dagelijkse activiteiten. We lichten onze initiatieven op die gebieden uitvoeriger toe in de paragrafen 3.6 Producten en merken, 3.7 Processen en informatietechnologie en 3.8 Organisatie en medewerkers.