8.8
Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro)

  Toelichtingen 31-12-18 31-12-17
ACTIVA
Materiële vaste activa   625 752
Goodwill 32 10.330 9.996
Overige immateriële vaste activa   132 575
Uitgestelde belastingvorderingen   - 2.358
Financiële vaste activa 33 460.327 403.701
Vaste activa   471.414 417.382
Leningen aan groepsmaatschappijen 36 141.208 136.434
Vorderingen op groepsmaatschappijen 37 22.000 2.049
Actuele belastingvorderingen   1.106 4.252
Overige vorderingen   690 7.278
Overige financiële instrumenten 38 8.913 -
Geldmiddelen en kasequivalenten   6 -
Vlottende activa   173.923 150.013
Totaal activa   645.337 567.395
 
EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal   266 263
Agio   42.468 43.219
Afdekkingsreserve   2.644 -7.074
Reserve omrekenverschillen   -22.184 -22.483
Overige wettelijke reserves   3.273 2.704
Overige reserves   275.653 272.191
Onverdeeld resultaat   20.271 10.501
Totaal eigen vermogen 34 322.391 299.321
VOORZIENINGEN
Voorzieningen 35 9.351 15
LANGLOPENDE SCHULDEN
Rentedragende leningen 39 98.600 98.471
Leningen van groepsmaatschappijen 40 2.226 1.100
Uitgestelde belastingverplichtingen   881 -
Langlopende schulden   101.707 99.571
KORTLOPENDE SCHULDEN
Doorlopende kredietfaciliteit 39 40.000 40.000
Leningen van groepsmaatschappijen 36 136.964 68.341
Schulden aan groepsmaatschappijen 37 14.653 11.519
Overige schulden   1.584 2.585
Overige financiële instrumenten 38 1.416 9.530
Rekening-courant banken   17.271 36.513
Kortlopende schulden   211.888 168.488
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   645.337 567.395


 
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.