8.3
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro)

  Toelichtingen 2018 2017
 
Nettowinst   20.271 10.501
       
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat
Herwaardering van toegezegd pensioenverplichting (-actief) 18 5.783 326
Reële waardewinst (verlies) op afdekkingsinstrumenten aangegaan voor kasstroomafdekkingen met uitzondering van de basis adjustment 24 10.221 -
Gerelateerde belastingen 20 -4.586 -129
 
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekenverschillen   -1.921 -13.651
Winst (verlies) op reële waarde die voortvloeit uit kasstroomafdekkingen 24 -1.446 -21.526
Cumulatieve winsten / (verliezen) op kasstroomafdekkingen geherclassificeerd naar winst- en verliesrekening 24 695 7.807
Gerelateerde belastingen 20 188 3.430
       
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   29.205 -13.242

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.