8.2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  Toelichtingen 2018 2017
 
Netto-omzet 1 1.094.292 1.068.473
       
Materiaalkosten en verbruiksgoederen   -769.786 -766.464
Personeelskosten 2 -145.030 -125.785
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 -12.347 -11.073
Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa 24 -1.062 -3.025
Overige bedrijfskosten 4 -133.115 -124.117
Bedrijfsresultaat   32.952 38.009
       
Nettofinancieringslasten 5 -7.573 -8.209
Resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 10.513 385
       
Resultaat voor belastingen   35.892 30.185
       
Winstbelastingen 6 -15.621 -19.684
       
Nettowinst   20.271 10.501
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 7 0,77 0,40
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   26.474.308 26.101.222
Winst per aandeel (verwaterd)   0,76 0,40
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)   26.525.415 26.266.976
 

 

 

 


De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.