8.1
Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

  Toelichtingen 31-12-18 31-12-17
 
ACTIVA
 
Materiële vaste activa 8 66.512 69.373
Goodwill 9 82.334 57.075
Overige immateriële vaste activa 10 56.385 41.814
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 11 5.379 8.304
Nettoactief toegezegde pensioenrechten 18 19.644 14.960
Uitgestelde belastingvorderingen 20 2.696 3.437
Overige financiële activa   3.212 2.832
Vaste activa   236.162 197.795
       
Voorraden 12 340.014 333.564
Handelsvorderingen 13 128.343 127.128
Acute belastingvorderingen   387 0
Overige vorderingen 14 21.387 22.668
Overige financiële instrumenten 24 8.913 0
Geldmiddelen en kasequivalenten 15 26.708 24.123
Vlottende activa   525.752 507.483
 
Totaal activa   761.914 705.278

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

 

  Toelichtingen 31-12-18 31-12-17
 
EIGEN VERMOGEN
 
Aandelenkapitaal 16 266 263
Agio   42.468 43.219
Reserves   279.657 255.839
Totaal eigen vermogen   322.391 299.321
 
VERPLICHTINGEN
 
Voorzieningen 21 6.056 4.267
Voorwaardelijke vergoeding 25 2.662 -
Rentedragende leningen 17 100.190 100.533
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen 18 8.258 8.531
Uitgestelde belastingverplichtingen 20 18.922 11.820
Uitgestelde opbrengsten 22 1.215 1.190
Langlopende verplichtingen   137.303 126.341
       
Voorzieningen 21 4.655 4.291
Voorwaardelijke vergoeding 25 2.407 -
Doorlopende kredietfaciliteit en rentedragende leningen 17 49.404 40.008
Uitgestelde opbrengsten 22 1.307 947
Handelsschulden   179.125 145.740
Acute belastingverplichtingen   1.228 412
Overige kortlopende verplichtingen 23 33.793 34.058
Overige financiële instrumenten 24 1.416 9.530
Rekening-courant banken 15 28.885 44.630
Kortlopende verplichtingen   302.220 279.616
 
Totaal verplichtingen   439.523 405.957
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   761.914 705.278

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.