7.3
Selectie- en Remuneratiecommissie

Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van haar toezichthoudende taken en het voorbereiden van de besluitvorming op het gebied van selectie- en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur.

De selectie/remuneratiecommissie bestaat uit de heer Pasman (lid) en de heer Ernsting (voorzitter). De commissie is in 2018 acht keer (2017: acht keer) bijeengekomen en heeft daarnaast veelvuldig telefonisch contact gehad. Tijdens alle vergaderingen was de selectie- en remuneratiecommissie voltallig.

 
 
 


 

Belangrijke punten van aandacht voor de commissie (welke ook tijdens de vergaderingen zijn aan bod zijn gekomen) waren het terugtreden van de CFO en de werving van zijn opvolger. De versterking van de Raad van Commissarissen met twee nieuwe leden en het initiëren van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Andere zaken waar de selectie- en remuneratiecommissie zich in 2018 op heeft gericht zijn:
  • Herziening van het document waarin het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur nader is uitgewerkt;
  • Maken van regelingen en afspraken in verband met het aftreden van de CFO de heer Sybesma;
  • Voorbereiding en initiëren van de beoordeling van het functioneren van de (leden van de) Raad van Bestuur over 2017;
  • Inbrengen van voorstellen inzake de vaste en variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur over 2017;
  • Voorbereiding van de evaluatie van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur over 2017;
  • Voorbereiding van het remuneratierapport 2018;
  • Voorbereiding en initiëren van de beoordeling van het functioneren van de (leden van de) Raad van Commissarissen en haar afzonderlijke commissies met behulp van onafhankelijke derden.

Op 8 maart 2018 is het remuneratiepakket van de Raad van Bestuur voor 2018 besproken en bekrachtigd door de Raad van Commissarissen. Hierbij zijn ook de bonussen over het boekjaar 2017 vastgesteld die zijn verwerkt in de jaarrekening 2017.

Op basis van het voorbereidend werk van de commissie heeft de Raad van Commissarissen het remuneratierapport over 2018 besproken en bekrachtigd. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met het beleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 24 april 2008 en laatstelijk gewijzigd op 22 april 2010.