7.2
Algemeen

2018 was een jaar van veel veranderingen. Met de komst van de nieuwe CEO Ton Anbeek eind 2017 is het transitieproces in 2018 versneld. Onder zijn leiding is de strategie verder aangescherpt en de opzet en aansturing van het bedrijf anders ingericht met een sterke nadruk op synergie, schaalgrootte en samenwerking. De strategie, welke is gericht op lange termijn waardecreatie, en de daarbij behorende doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd en extern gecommuniceerd. Als Raad van Commissarissen zijn we nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en aanscherping van de strategie en houden we strikt toezicht op de implementatie en uitvoering daarvan. In dat kader overleggen we voortdurend met de Raad van Bestuur, o.a. over de aanpassingen en snelheid van de implementatie.

In het kader van het verandertraject hebben we als Raad van Commissarissen besloten ook de Raad van Bestuur te versterken en te vernieuwen. Zo is COO Jeroen Snijders Blok teruggetreden, heeft Hielke Sybesma zijn functie als CFO na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 neergelegd en is Erik van den Heuvel benoemd als interim CFO om de periode te overbruggen tot de start van de nieuwe CFO. Veel tijd is in 2018 besteed aan het aantrekken van de juiste opvolger van de heer Sybesma.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in oktober 2018 is Ruben Baldew voorgesteld als nieuwe CFO. Hij is vervolgens per 1 november 2018 begonnen. De Raad van Bestuur is hiermee niet alleen grotendeels vernieuwd, maar ook op volle sterkte om de aangescherpte strategie te implementeren.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 is, na afronding van zijn derde benoemingstermijn, afscheid genomen van Jan van den Belt als commissaris. Daarnaast zijn mevrouw Jansen Heijtmajer en de heer Van de Weerdhof voorgedragen als nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen. Beiden zijn daarop door de Algemene Vergadering benoemd als commissaris voor een termijn van vier jaar.

In 2018 hebben we als Raad van Commissarissen toezicht gehouden op het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen Accell Group. Gedurende het jaar hebben we tien keer vergaderd (op momenten in het bijzijn van de Raad van Bestuur) over de strategie, de aanpassingen in de strategie en de voortgang van de implementatie. De aanscherping van de strategie brengt dan ook veel aanpassingen met zich mee zoals op het gebied van de interne governance, de vele nieuwe processen, de nieuwe competenties en veel nieuw talent. Meer in het bijzonder hebben we in 2018 aandacht besteed aan: de IT-systemen en -structuur; de voortgang van het besparingstraject in de supply chain; de inrichting van het productienetwerk; het innovatieproces; het omnichannel distributiemodel; en de voortgang in Noord-Amerika. Passend binnen de aangescherpte strategie zijn het afgelopen jaar ook diverse mogelijke acquisities besproken. Dit heeft in 2018 geleid tot de overname van Beeline in Noord-Amerika en van Velosophy in Europa.

De voltallige Raad van Commissarissen heeft in oktober 2018 een 5-daags bezoek gebracht aan Noord-Amerika, waarbij met de eigen organisatie, marktkenners en klanten is gesproken. Uiteindelijk zijn vanwege de aanhoudend tegenvallende prestaties - ook na aanpassingen van de strategie, reorganisaties en managementwisselingen - deze activiteiten kritisch bediscussieerd, met als gevolg dat in december 2018 is besloten om de Noord-Amerikaanse activiteiten als Niet-kern te bestempelen. Daarbij is een onderzoek gestart waarin alle mogelijke opties voor de Noord-Amerikaanse activiteiten worden bestudeerd. Tegelijkertijd heeft Accell Group nog eens bevestigd het strategisch plan voor 2018-2022 volledig te onderschrijven, waarbij het zich richt op de verdere groei van het kernbedrijf in Europa en een verbetering van de winstgevendheid.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in oktober 2018 is door aandeelhouders kritiek geuit op het functioneren van de Raad van Commissarissen en in het bijzonder op haar functioneren in 2017/2018 ten tijde van de gesprekken met Pon Holdings. Mede op verzoek van aandeelhouders hebben we als Raad van Commissarissen besloten om de Raad van Commissarissen te versterken met een nieuwe voorzitter die de strategie-implementatie van dichtbij zal volgen. Het is de intentie dat de beoogde nieuwe voorzitter tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2019 door de Algemene Vergadering zal worden benoemd als commissaris en dat hij vervolgens, zodra de heer Pasman als voorzitter zal zijn afgetreden, door de Raad van Commissarissen uit haar midden als voorzitter zal worden gekozen.

Als Raad van Commissarissen hebben we steeds in voltalligheid gefunctioneerd, o.a. inhoudende dat alle commissarissen steeds aanwezig waren bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. 


 

Recentelijk is met behulp van een professionele derde partij het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel, haar afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen - zowel onderling als ten opzichte van de Raad van Bestuur - geëvalueerd, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele bestuurders. Op basis van individuele interviews met alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is er vervolgens een dagdeel besteed met de commissarissen en de begeleider om in een open sessie de uitkomsten van de interviews te bespreken. Hierbij is een aantal verbeterpunten en vervolgacties vastgelegd, welke deels reeds zijn geadresseerd en deels nader zullen worden geadresseerd in een gezamenlijke sessie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Het afgelopen jaar mag voor Accell Group worden gekarakteriseerd als een overgangsjaar. De veranderingen in de markt voor fietsen en toebehoren verlopen snel en laten zich het meest voelen in de distributie. Nederland loopt op dit gebied voorop. Accell Group zit midden in de transitie om op internationale schaal haar potentie te kunnen realiseren. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten, naast de eerder genoemde versterking met een nieuwe voorzitter, de heer Ernsting (met versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraden) voor te dragen voor herbenoeming als commissaris voor een derde termijn van twee jaar. Op deze wijze wordt de benodigde continuïteit gewaarborgd na de vele wisselingen in de Raad van Commissarissen (en in de Raad van Bestuur) van de afgelopen jaren en blijft de benodigde ervaring en expertise binnen de Raad van Commissarissen geborgd.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zorgt als zodanig voor een goede dekking qua achtergrond, kennis en ervaring om Accell Group tijdens de transitie die het momenteel doormaakt kritisch te volgen en te begeleiden. Dit in combinatie met het feit dat alle zittende leden van de Raad van Commissarissen, naar ons oordeel, voldoen aan de eisen van onafhankelijk als bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Corporate Governance Code, geeft hen voldoende tijd en ruimte om individueel en als team hun verantwoordelijkheid naar behoren in te vullen.

Accell Group voldoet op dit moment niet aan de norm voor een evenwichtige verdeling van zetels van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen maar de Raad van Commissarissen streeft ernaar in haar zoektocht naar nieuwe leden dit, alsmede de diversiteit in het algemeen, te verbeteren.

De Raad van Commissarissen kent twee commissies, de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Beide commissies voeren hun taken uit op basis van een reglement dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De commissies houden nauw contact met de voltallige Raad van Commissarissen, waar voorliggende thema’s worden besproken en besluiten worden genomen.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2018 besproken met de Raad van Bestuur en de externe accountant (KPMG Accountants N.V.) en in de vergadering van 11 maart 2019 akkoord bevonden. Zodoende hebben alle commissarissen (alsmede alle bestuurders) de jaarrekening 2018 ondertekend. KPMG heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2019 aanwezig zijn om hierop een toelichting te geven. Op diezelfde vergadering zal de jaarrekening 2018 ter vaststelling worden voorgelegd evenals het voorgestelde dividend over 2018 van € 0,50 per aandeel.

Als Raad van Commissarissen hechten we veel waarde aan een goede corporate governance waarbij de nadruk ligt op onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van corporate governance worden dan ook nauwgezet gevolgd.

We spreken graag onze erkentelijkheid uit aan alle stakeholders voor hun betrokkenheid bij Accell Group. Veel waardering hebben we voor de medewerkers die met een grote mate van gevoel, inzet en enthousiasme dag in dag uit werken om de diverse veranderingen binnen de onderneming zo snel mogelijk door te voeren. Uiteindelijk zal hun inzet doorslaggevend zijn voor de realisatie van onze groepsambities.