3.4
Het aandeel

Beursnotering


  

 

Het aandeel Accell Group wordt sinds 1998 verhandeld op Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De beursnotering draagt bij aan een disciplinerende en transparante bedrijfsvoering en zorgt voor een betere toegang tot extern kapitaal voor de financiering van groei en daarmee ook voor een bijdrage aan de realisatie van onze ambities.

Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. Om de continuïteit van (het beleid van) Accell Group en haar belanghebbenden te beschermen heeft de Stichting Preferente Aandelen Accell Group de optie tot het nemen van een zodanig aantal cumulatief preferente aandelen B dat de Stichting na het nemen daarvan, houdster is van de helft minus één aandeel van het geplaatste (vergrote) kapitaal. Voor meer details wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Corporate governance.

Koersontwikkeling en verhandelbaarheid


 

In 2018 is de aandelenkoers gedaald met 19,6%. Over de periode eind 2014 tot en met eind 2018 is er sprake van een stijging van 38,5%. De aandelenomzet steeg in 2018 met 6% en versus 2014 met 517%. De marktkapitalisatie daalde in 2018 met 19% naar € 501,1 miljoen per jaareinde.

Aandeelhoudersbasis


Noot: Bovenstaande percentages geven reële kapitaalbelangen weer en zijn ontleend aan meldingen van substantiële deelnemingen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zodra een deelneming 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen òf door een toename of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
 
 

Dividend


 

Noot: De data per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
 
 

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. Over 2018 wordt voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,50 per aandeel (2017: € 0,50) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. Het dividendvoorstel is gebaseerd op de nettowinst exclusief incidentele baten (betreft de netto herwaarderingswinst op de acquisitie van Velosophy en Beeline ter grootte van € 9,2 miljoen) en lasten (betreft € 1,4 miljoen extra pensioenlasten in het Verenigd Koninkrijk, € 3,5 miljoen voor met name herstructureringen) in 2018 en komt neer op een pay-out ratio van 83%. In de afgelopen 5 jaar (periode 2014 tot en met 2018) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van € 78,4 miljoen.

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor uitrol van de strategie en eventuele acquisities. Dit past uitstekend bij onze groeistrategie. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2014 tot en met 2017) heeft gemiddeld 51% van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.

Investor relations

We streven ernaar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin we actief zijn, te verbeteren.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis publiceren we de financiële resultaten. Sinds 2017 publiceren we alleen nog tussentijdse trading updates over de financiële en operationele gang van zaken wanneer daar aanleiding toe is.

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers organiseren we bijeenkomsten en conference calls met (institutionele) beleggers en analisten en geven we interviews aan de media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteren we gesloten periodes van 30 dagen. Tijdens deze periodes houden we geen bijeenkomsten en voeren we geen gesprekken met (potentiële) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden.

Gedurende het jaar en buiten de gesloten periodes voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling voor Accell Group toeneemt. Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet.

Meer over het beleid ten aanzien van bilaterale contacten met aandeelhouders is te vinden op onze corporate website.