3.1
Feiten en cijfers 2018

2018 in het kort
 

Kerncijfers en kengetallen

 

(in euro, tenzij anders vermeld)

  2018 2017 2016 2015
Resultaten (in miljoenen euro)
Netto-omzet 1.094,3 1.068,5 1.048,2 986,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) 33,0 38,0 60,4 58,5
Nettowinst 20,3 10,5 32,3 32,3
Vrije kasstroom 1 15,9 -4,9 61,3 -31,2
 
Balansgegevens (in miljoenen euro)
Groepsvermogen 322,4 299,3 319,4 305,9
Nettoschuld 151,8 161,0 147,3 200,0
Balanstotaal 5 761,9 705,3 703,4 731,7
Werkzaam vermogen (capital employed) 2 513,7 486,2 494,1 532,3
 
Verhoudingsgetallen (in %)
EBIT/Werkzaam vermogen 6,4 7,8 12,2 11,0
Bedrijfsresultaat/omzet 3,0 3,6 5,8 5,9
Nettowinst/omzet 1,9 1,0 3,1 3,3
Werkkapitaal/omzet 26,4 29,5 29,2 34,2
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.597.354 26.255.179 25.834.236 25.270.327
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 26.474.308 26.101.222 25.623.405 25.116.249
Nettowinst 0,77 0,40 1,23 1,22
Vrije kasstroom 1 0,60 -0,19 2,33 -1,18
Groepsvermogen 12,18 11,33 12,13 11,61
Dividend 4 0,50 0,49 0,68 0,65
 
Gemiddeld aantal medewerkers (fte's) 3.327 3.088 3.124 3.371
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto-kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet-rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2015-2017 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2018 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
5) Balanstotaal 2016 is bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.