9.8
Rapporteringstandaarden en richtlijnen

In dit jaarverslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk toegepast.

 

  • Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele grondbeginselen, richtlijnen en content elementen van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de wijze van rapporteren.
  • International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
  • Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Het jaarverslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI Standards 'Core'.
  • Nederlandse Corporate Governance Code. In paragraaf 4.3 'Naleving code' van dit jaarverslag staat onze compliance met de Corporate Governance Code beschreven. We rapporteren op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe en hebben onze rapportage dit jaar aangepast om te voldoen aan de herziene code.
  • EU-richtlijn voor bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Vanaf verslagjaar 2017 zijn de wettelijke vereisten voor transparantie over niet-financiële informatie in het jaarverslag voor grote ondernemingen van openbaar belang aangescherpt. We rapporteren hierover op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe.

GRI Inhoudsopgave

Indicator Beschrijving Verwijzing
101 Verslagleggingsgrondslagen Grondslagen zijn doorgevoerd door de hele rapportage
Organisatieprofiel
102-1 Naam van de organisatie Accell Group
102-2 Activititeiten, merken, producten en diensten Profiel, Bedrijfsactiviteiten, 3.6 Merken en Producten
102-3 Locatie van het hoofdkantoor 8.10 Colofon
102-4 Locatie van de vestigingen 8.8 Adresgegevens
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 6.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
102-6 Afzetmarkten Profiel, Bedrijfsactiviteiten
102-7 Omvang van de organisatie At a glance
102-8 Samenstelling medewerkersbestand 3.8 Organisatie en medewerkers, 8.4 Personeelsdata
102-9 Beschrijving van de waardeketen 2.4 Update strategie 2018-2022 (waardecreatiemodel)
102-10 Significante veranderingen wat betreft de organisatie en de waardeketen 8.5 Scope van de verslaglegging
102-11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe 3.6 Merken en producten
102-12 Extern ontwikkelde handvesten die de organisatie onderschrijft of ondersteunt 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-13 Lidmaatschap van verenigingen en internationale belangenorganisaties 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
Strategie
102-14 Verklaring van de hoogste besluitvormer van de organisatie Bericht van de bestuursvoorzitter
102-15 Belangrijkste impacts, risico's en kansen 3.3 Risicobeheersing en interne controle
Ethiek en integriteit
102-16 Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag 4.1 Algemeen, 4.3 Naleving code
Governance
102-18 Governance structuur 4.1 Algemeen
102-21 Raadpleging van belanghebbenden over economische, ecologische en sociale onderwerpen 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-22 Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en haar commissies 1.2 Raad van Bestuur
102-23 Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 1.2 Raad van Bestuur
102-24 Benoeming en het selectie van het hoogste bestuursorgaan 4.1 Algemeen
102-25 Belangenconflicten 4 Corporate Governance
102-26 Rol van het hoogste bestuursorgaan bij het vaststellen van doel, waarden en strategie Hoofstuk 2 Strategie 'Lead Global. Win local', 4.1 Algemeen
 
Indicator Beschrijving Verwijzing
Governance
102-27 Collectieve kennis van hoogste bestuursorgaan 1.2 Raad van Bestuur
102-28 Evaluatie van prestatie van het hoogste bestuursorgaan 4.1 Algemeen
102-29 Identificeren en managen van economische-, milieu- en sociale impact Hoofstuk 2 Strategie 'Lead Global. Win local', 4 Corporate Governance, 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-30 Doeltreffendheid van de risicobeheerprocessen 3.3 Risicobeheersing en interne controle
102-31 Beoordelen van economische, milieu- en sociale onderwerpen 3 Verslag van de Raad van Bestuur
102-32 De rol van het hoogste bestuursorgaan bij rapportage over duurzaamheid 3 Verslag van de Raad van Bestuur
102-33 Communicatie over kritieke zaken 4 Corporate Governance
102-35 Remuneratiebeleid https://www.accell-group.com/nl /corporate-governance/remuneratie /remuneratie.htm
102-36 Proces voor het bepalen van de remuneratie 5.3 Selectie/remuneratiecommissie, https://www.accell-group.com/nl /corporate-governance/remuneratie /remuneratie.htm
102-37 Stakeholderbetrokkenheid bij remuneratie https://www.accell-group.com/nl /corporate-governance/remuneratie /remuneratie.htm
102-38 Interne beloningsverhouding https://www.accell-group.com/nl /corporate-governance/remuneratie /remuneratie.htm
Stakeholder engagement
102-40 Lijst van relevante groepen stakeholders 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-41 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 8.4 Personeelsdata
102-42 Identificatie en selectie van stakeholders 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-43 Aanpak van stakeholder engagement 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog
102-45 Opsomming van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie 6.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
102-46 Proces voor het vaststellen van de inhoud en de reikwijdte van het verslag 8.2 Materialiteit en Sustainable Development Goals
102-47 Lijst van materiele onderwerpen 8.2 Materialiteit en Sustainable Development Goals
102-48 Herformulering van informatie uit eerdere verslagen 8.5 Scope van verslaglegging
102-49 Significante verandering ten opzichte van eerdere rapportageperiodes 8.5 Scope van verslaglegging
 
Indicator Beschrijving Verwijzing
Stakeholder engagement
102-50 Rapportageperiode 8.5 Scope van verslaglegging
102-51 Datum van het meest recente verslag Maart 2018
102-52 Rapportagecyclus Jaarlijks
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag 8.10 Colofon
102-54 'In accordance'-optie die de organisatie heeft gekozen Core
102-55 GRI inhoudsopgave 8.6 Rapportagestandaarden en richtlijnen
102-56 Beleid met betrekking tot assurance 4.1 Algemeen
Managementbenadering
103-1 toelichting op de materiele onderwerpen en de begrenzing ervan 8.2 Materialiteit en Sustainable Development Goals
103-2 De managementbenadering en bijbehorende onderdelen 3.6 Merken en Producten, 3.7 Processen en Informatietechnologie, 3.8 Organisatie en medewerkers
103-3 Evaluatie van de mangementaanpak 3.6 Merken en Producten, 3.7 Processen en Informatietechnologie, 3.8 Organisatie en medewerkers
Materialen
301-1 Gebruikte materialen in gewicht en volume 3.7 Processen en Informatietechnologie
Energie
302-1 Energieverbruik 3.7 Processen en Informatietechnologie
Emmissies
305-1 Directe broeikasgasuitstoot (Scope 1) 3.7 Processen en Informatietechnologie
305-2 Energie indirecte broeikasgasuitstoot (Scope 2) 3.7 Processen en Informatietechnologie
Grondstoffen en afval
306-2 Afval naar type en verwijderingsmethode 3.7 Processen en Informatietechnologie
Veiligheid
403-2 Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-, beroepsziekten-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen 3.8 Organisatie en medewerkers, 8.4 Personeelsdata
Training en opleiding
404-1 Gemiddeld aantal uur opleiding per werknemer per jaar 3.8 Organisatie en medewerkers, 9.4 Personeelsdata

Samenvattende tabel EU-richtlijn voor bekendmaking niet financiële informatie en diversiteit.

Impact (GRI-indicator) Materieel onderwerp verwijzing
Milieu
Energieverbruik (302-1) Energieverbruik 3.7 Processen en Informatietechnologie
Reductie van CO2 emissie (305-1, 305-2) Energieverbruik 3.7 Processen en Informatietechnologie
Materiaal gebruik (301-1) en afvalverwerking (306-2) Duurzame productie 3.7 Processen en Informatietechnologie
Duurzaam transport (% duurzaam woon/werkverkeer) Gezonde, veilige en groene mobiliteit 3.8 Organisatie en medewerkers
Sociaal en personeel
Diversiteitsbeleid (RvB en RvT) Governance 4 Corporate Governance
Arbeidsomstandigheden (aantal audits) Supply chain 3.7 Processen en Informatietechnologie
Gezondheid en veiligheid (403-2) Gezondheid en veiligheid 3.8 Organisatie en medewerkers
Arbeidsvreugde en welzijn (404-1) Arbeidsvreugde en welzijn 3.8 Organisatie en medewerkers
Eerbiediging van mensenrechten (audits en verbeterplannen)
  Supply chain 3.7 Processen en Informatietechnologie
Bestrijding van corruptie
  Winstgevendheid 4 Corporate Governance
Bestrijding van omkoping
  Winstgevendheid 4 Corporate Governance