9.7
Scope van verslaglegging

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van Accell Group in 2018 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons zijn. Alle gerapporteerde financiële data hebben betrekking op het boekjaar 2018 dat loopt van 1 januari tot 31 december. Voor de niet-financiële data wordt net als voorgaande jaren gerapporteerd over de periode 1 december 2017 tot 30 november 2018.

Rapporteringsraamwerk en dataverzameling

Dit jaarverslag is bedoeld voor al onze stakeholders en in het bijzonder voor onze aandeelhouders en medewerkers. Met dit geïntegreerde jaarverslag willen we aantonen hoe duurzaam we opereren en hoe dit onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten versterkt en (maatschappelijke) waarde oplevert voor de korte, middellange en lange termijn.

De financiële data in dit jaarverslag worden gegenereerd door een gestandaardiseerd en geautomatiseerd rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door het interne risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, wordt bovendien gecontroleerd door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op de financiële prestaties in het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt één keer per jaar plaats. De verzamelde data en rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2018 is 92% meegenomen in de dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door de omzet van de ondernemingen waarvan de data is verzameld te delen door de totale omzet. De kwantitatieve en kwalitatieve informatie op het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de verantwoordelijken aan binnen onze ondernemingen en stafafdelingen. De verantwoordelijken binnen onze ondernemingen leveren de gevraagde kwantitatieve data op en geven sturing aan de duurzame onderwerpen en speerpunten. Het team op groepsniveau dat verantwoordelijk is voor verantwoord ondernemen controleert de verkregen data door middel van een aannemelijkheidscontrole.

Afwijkingen van duurzaamheidrapportage ten opzichte van 2017

De transitie naar de nieuwe organisatiestructuur, waarbij bedrijfsonderdelen anders gerangschikt zijn, heeft effect op de betrouwbaarheid en scope van de dataverzameling voor verantwoord ondernemen. Daar waar nodig voor een goede vergelijking hebben we cijfers over voorgaande jaren aangepast in de tabellen. Hierdoor kunnen enkele tabellen afwijken ten opzichte van het jaarverslag 2017.