9.6
Personeelsdata

Voor onze niet-financiële data, zoals de personeelsdata, rapporteren we in dit jaarverslag over de periode 1 december 2017 tot en met 30 november 2018.

In 2018 was op peildatum 30 november het aantal medewerkers 2.738 fte . Dit aantal wijkt enigszins af ten opzichte van het gemiddeld aantal fte ’s over 2018 omdat enerzijds met een vaste peildatum gewerkt wordt en anderzijds niet alle ondernemingen zijn meegenomen (92%) in de dataverzameling op verantwoord ondernemen over 2018. Van onze medewerkers werkte op de peildatum 39% onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

De dataverzameling is weergegeven in de onderstaande tabellen. Voor de leesbaarheid zijn alle gebruikte cijfers in de tabellen afgerond. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR-informatiesystemen.
 

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR-informatiesystemen.
* Uitzendkracht: wordt gedefinieerd als een persoon die werkzaam is voor een bedrijf dat diensten verleent aan Accell Group (geen arbeidscontract met Accell Group).

Het aantal uren is bepaald op basis van data uit HR-informatiesystemen, de financiële administratie en interviews en is deels ingeschat en geëxtrapoleerd.
 

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.
* Relatief: wordt gedefinieerd als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.
 

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.

In 2018 hebben zich twee ongevallen voorgedaan met langdurig letsel tot gevolg. Tijdens foto-opnames is een medewerker vervelend ten val gekomen en bij de productie is een medewerker ernstig gewond geraakt bij het bedienen van een pers. Naar aanleiding van het laatstgenoemde incident zijn extra veiligheidsvoorzieningen aangebracht aan de apparatuur en zijn instructies en training aangepast en geïntensiveerd. Ook bij een beperkt aantal kleinere productie-ongevallen zijn aanpassingen aan de apparatuur en werkomgeving doorgevoerd en instructies aangescherpt.  Het merendeel van de ongevallen is het gevolg van onoplettendheid. 

Hoewel het ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen relatief laag is (0,1%) toont het aantal ongevallen wederom aan waarom veiligheid en ongevallenpreventie hoog op de agenda staat. Uiteindelijk is ieder ongeval er één teveel.