8.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro)

  Toelichtingen 2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettowinst   20.271 10.501
Aanpassingen voor:      
- Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 12.372 11.073
- Nettofinancieringslasten 5 7.573 8.209
- Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 -10.513 -385
- Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten   -566 -71
- Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa 3 -26 -
- Belastinglast 6 15.621 19.684
    44.733 49.011
Mutatie in:      
- Voorraden   -9.043 -25.612
- Handels- en overige vorderingen   -1.940 5.058
- Handelsschulden en overige te betalen schulden   30.370 10.212
- Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten   2.816 -906
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   66.936 37.763
Betaalde rente   -7.954 -6.800
Betaalde winstbelastingen   -16.253 -23.449
Kasstroom uit operationele activiteiten   42.729 7.514
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   1.703 622
Ontvangen dividend 11 174 99
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa   155 455
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen 25 -17.648 -
Verwerving van materiële vaste activa 8 -6.257 -8.770
Verwerving van immateriële vaste activa 10 -2.947 -403
Verwerving van overige financiële vaste activa   -666 -4.072
Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten 10 -1.295 -382
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten   -26.781 -12.451
       
Vrije kasstroom 1)   15.948 -4.937
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname van opgenomen rentedragende leningen 17 - 87.056
Transactiekosten in verband met financieringsverplichtingen 17 -192 -1.568
Aflossing van opgenomen rentedragende leningen 17 -308 -45.819
Betaald dividend   -7.371 -6.740
Opname doorlopende kredietfaciliteit 17 93.629 100.950
Aflossing doorlopende kredietfaciliteit 17 -85.469 -110.000
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten   289 23.879
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekening-courant banken   16.237 18.942
Geldmiddelen en rekening-courant banken op 1 januari 15 -20.507 -38.480
Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekening-courant banken   2.093 -969
Geldmiddelen en rekening-courant banken op 31 december 15 -2.177 -20.507
1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.