5.7
Processen en Informatietechnologie

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van een nieuwe benadering voor supply chain management en de invoering van de centrale aansturing hiervan op groepsniveau. Deze centrale aansturing omvat planning, inkoop en logistiek. Begin 2018 hebben we hier ook alle productiebedrijven, de kwaliteitszorg en de product compliance aan toegevoegd.

Op basis van de aangescherpte strategie en de opzet van de nieuwe regiostructuur is de nadruk komen te liggen op de versterking en aanscherping van een aantal kernprocessen zoals 'Sales & Operational Planning' (S&OP) en ‘New Product Initiation’ (NPI). Een extra uitdaging daarbij vormt de evolutie van de fiets en het gebruik ervan. Met name de e-bike wordt een steeds complexer en meer geavanceerd product. Onder meer componentintegratie en toepassing van connectiviteit spelen daarbij een belangrijke rol. Kwaliteitszorg en compliance zullen hieraan doorlopend moeten worden aangepast en aangescherpt om onder meer de veiligheid van het product zelf en het gebruik ervan te borgen.

Deze centrale aansturing van de supply chain is erop gericht om:
  • De beschikbaarheid te verbeteren en levertijden te verkorten;
  • De kwaliteitszorg en de product compliance te verbeteren;
  • Schaal- en inkoopvoordelen beter te benutten;
  • Het werkkapitaalbeslag te verlagen;
  • De complexiteit van supply chain en de organisatie als geheel te reduceren.

     

SALES AND OPERATIONAL PLANNING (S&OP)

In 2018 is door ons op regionaal niveau verder gewerkt aan de invoering van het S&OP-proces. Dit proces kent een maandelijkse cyclus en bestaat uit een actuele vraagplanning en een productontwikkelingsplan waarmee de productie- en voorraadplanningen sneller kunnen worden bijgesteld. Op basis van de productieplanning wordt ook de materiaalbehoefteplanning berekend die vervolgens wordt afgestemd met onze leveranciers.

Als onderdeel van het S&OP-proces hebben we in 2018 het programma voor meer intensieve informatie-uitwisseling met leveranciers over planningen (‘collaborative planning’) verder uitgebreid. Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar onze grootste leveranciers en die met de hoogste leveringsrisico’s. In een aantal concrete gevallen waar op een gegeven moment sprake was van beperkte beschikbaarheid van kritische componenten voor onze e-bikes en onze reguliere fietsen heeft deze meer intensieve samenwerking ervoor gezorgd dat we met voorrang kregen geleverd.

In 2019 zal het S&OP-proces verder worden aangescherpt om tot een integraal bedrijfsbeheer te komen met als doel verdere verbetering van de supply chain prestaties, met name op het gebied van beschikbaarheid, werkkapitaal en de aansluiting met het financiële planningsproces. Door verdere verbetering op deze gebieden wordt het ook mogelijk het leveranciersprogramma voor ‘collaborative planning’ met beperkte extra middelen uit te breiden en te verdiepen.

'NEW PRODUCT INITIATION' (NPI)  

In 2018 zijn we met de invoering van een centraal aangestuurd Innovatie- & Technologieteam ook begonnen met het opzetten van een NPI-proces. Dit proces bestaat uit vier fasen (‘Ideation, Feasibility, Capability and Launch’) die de productontwikkeling van idee en concept, via productie naar de uiteindelijke productlancering in de markten structureert en faciliteert. Het proces is met name bedoeld voor complexe producten met veel zelfontwikkelde componenten, waarbij een intensieve samenwerking tussen de verschillende specialistische teams (Innovatie & Technologie, Supply Chain, Marketing) en de regio’s noodzakelijk is.

Het NPI-proces wordt overzien door de Innovation Board die onder leiding staat van de Chief Commercial Officer en die maandelijks besluiten neemt over nieuwe initiatieven en research & development projecten. Prioriteiten en allocatie van mensen en middelen aan de NPI-projecten wordt vooral bepaald op basis van commerciële overwegingen.

PROCUREMENT

Na de inrichting van onze centrale inkooporganisatie op basis van ‘category management’, zijn we in 2018 gestart met de verdere vormgeving van de ‘supply chain roadmap’ en de implementatie ervan. Kernelementen hierbij zijn het reduceren van het aantal leveranciers op basis van ‘total cost of ownership’ criteria en de benutting van schaalvoordelen door als groep te acteren. Deze benadering heeft het afgelopen jaar geleid tot directe besparingen en een professionalisering van de leveranciersrelaties.

PRODUCTIE

Vanaf begin 2018 rapporteren alle productielocaties aan de Group Manufacturing Director die een vernieuwde productievisie heeft ingevoerd waarbij de productielocaties (primair assemblage) gezien worden als een netwerk om productievolumes beter te kunnen alloceren binnen de bestaande capaciteit om zo efficiencyvoordelen te behalen.

Accell Group kent verder een aantal centraal aangestuurde en doorlopende programma’s die gericht zijn op het verduurzamen van de productie, zoals efficiënt energieverbruik, afvalreductie en het gebruik van milieuvriendelijkere verpakking. Daarnaast zijn onderwerpen als levensduur, hergebruik, recycling en end-of-life belangrijke aandachtsgebieden binnen onze organisatie. Alle initiatieven en de voortgang hierop worden gecoördineerd door onze Corporate Social Responsibility (CSR-) Manager.

In 2018 is verder onze productielocatie in Turkije ISO 14001 gecertificeerd en is eenzelfde traject opgestart voor onze productielocatie in Hongarije. Bij onze productielocatie in Nederland hebben we een gecertificeerde Environment, Health & Safety (EHS-) Manager in dienst die onder andere energie-audits uitvoert.

Productie footprint

Door middel van ‘footprint' analyse hebben we in 2018 onderzocht hoeveel eigen productielocaties voor assemblage er nodig zijn en wat we uitbesteden aan externe assemblagepartners. Naar aanleiding van deze analyse is besloten het aantal productielocaties te reduceren. Zo zal de productie van fietsframes in China van onze onderneming Delta Metal Technology worden overdragen aan een van onze bestaande leveranciers, worden de activiteiten van het Belgische Brasseur geïntegreerd binnen Accell Benelux en wordt de zadelproductie van Lepper in Nederland afgebouwd. In 2019 zullen verdere optimalisaties in het productienetwerk worden uitgevoerd waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op onze grote drie assemblagebedrijven in Nederland, Hongarije en Turkije.

Energie

De meeste energie wordt verbruikt door onze productielocaties, maar ook de magazijnen en kantoren hebben (in mindere mate) invloed op ons energieverbruik. In 2018 is een aantal energie-efficiëntieprojecten doorgevoerd. Zo zijn vrijwel alle lokale ondernemingen begonnen met led-verlichting waarbij we er naar streven om in 2020 voor 100% over te zijn. In veel magazijnen zijn bewegingssensoren geplaatst. In Heerenveen loopt een test waarbij het energieverbruik per uur gedetailleerd in kaart wordt gebracht, onder meer om het energieverbruik buiten werktijden te reduceren. Ook zijn we het afgelopen jaar een onderzoek gestart naar alternatieven voor het gebruik van gas in onze lakovens.

We stellen ons tot doel om jaarlijks het energieverbruik met 1,5% te reduceren. De resultaten van ons energiegebruik en de CO2-uitstoot worden gemeten en gerapporteerd conform het Global Reporting Initiative (GRI). In de tabel staan alle energiebronnen vermeld die onze organisatie zelf gebruikt. Naast energie zijn hierin ook aardgas en ander brandstoffen opgenomen, inclusief eigen vervoer van mensen en producten.

Bron conversiefactoren: Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren 2017 (brandstof), Defra 2018 (transport), IEA 2017 (elektriciteit). Gegevens komen uit de financiële administratie. Daar waar nodig zijn gegevens geëxtrapoleerd.

In 2018 is het energieverbruik zowel absoluut (6%) als per euro omzet (9%) gedaald ten opzichte van 2017. De mix tussen groene en grijze energie is 2% minder gunstig dan het afgelopen jaar.

Door het samenvoegen van productielocaties is de verwachting dat we in de toekomst ons energieverbruik en de CO2-uitstoot verder reduceren. Daarnaast willen we naar de toekomst toe de transitie inzetten richting groene energie waarbij we er uiteindelijk naar streven om in 2030 volledig over te zijn op duurzame vormen van energie.

Verpakking en afval

Producten en onderdelen moeten goed beschermd worden tegen beschadigingen tijdens transport. Dit geldt zowel voor de levering aan dealer en consument als voor de aanlevering door onze leveranciers. Naast bescherming is ook verduurzaming een belangrijk aandachtsgebied. Het gaat hierbij niet alleen om de keuze en optimalisatie van de materialen, waarbij we het gebruik van plastic maximaal willen reduceren, maar ook om te zorgen dat het afval dat ontstaat tijdens productie minimaal is en maximaal gescheiden wordt afgevoerd. We streven er naar om onze footprint op verpakking en afval van de eigen organisatie met 2-4% per jaar te reduceren, berekend per euro omzet.

CO2 conversie databases: EPA 2014, Eurostat 2016 en 2017, Ecoinvent 3.3. Gegevens zijn afkomstig van de financiële administratie, ervaringsinschattingen en extrapolatie van wegingen.

CO2 conversie databases: EPA 2014, Eurostat 2016 en 2017, Ecoinvent 3.3. Gegevens zijn deels gemeten, deels inschattingen.

In 2018 is de totale milieu-impact ten gevolge van verpakkingen en afval met iets meer dan 1.000 ton CO2 -equivalenten afgenomen. Na correctie op het percentage omzet (92%) waarover data is ingezameld, resulteert dit in een reductie van circa 8% CO2-equivalenten, berekend per euro omzet. Vanaf 2018 rapporteren we ook over de wijze waarop ons afval wordt verwerkt.

Gegevens zijn afkomstig van de afvalverwerkers. Voor de leesbaarheid zijn percentages < 1% niet weergegeven.

Door effectieve afvalscheiding en verdichting verlagen we bovendien het aantal vervoersbewegingen en dragen we tegelijkertijd bij aan een betere recycling.

End-of-life

De inzameling van afgedankte e-bike accu’s vormt voor ons een zeer belangrijk aandachtsgebied. Binnen Europa werken we actief samen met lokale stichtingen (onder andere Stibat en GRS) voor het inzamelen en verantwoord verwerken van afgedankte accu’s. Daarnaast zijn we gestart met de organisatie rondom het recyclen van complete elektrische fietsen.

We verwachten dat met de verschuiving van eigendom naar gebruik steeds meer fietsen terug zullen komen bij de fabrikant. We hebben actief zitting in werkgroepen waarin wordt gesproken over indirecte afvalstromen, milieuwetgeving en (toekomstige) toepassingen in het kader van de circulaire economie.

KWALITEIT EN COMPLIANCE

Productkwaliteit vraagt om kwaliteitszorg ten aanzien van normstelling, controle, beheersing en borging in de hele supply chain. Dit betreft dan onder andere de productontwikkeling, de leveranciers die de componenten leveren, de productielocaties en de uiteindelijke aflevering bij onze dealers. Gezien de toegenomen productcomplexiteit, kwaliteitseisen en zorg voor productveiligheid zijn we in 2018 op groepsniveau begonnen om de kwaliteitszorg en compliance in te richten met de aanstelling van een Group Director Quality & Compliance.

In 2018 zijn de testprotocollen, zowel voor componenten als voor gereed product, aangescherpt. De testprotocollen gaan niet enkel uit van de reguliere richtlijnen die in de industrie gebruikelijk of verplicht zijn, maar bestaan ook uit onze eigen aanvullende testvereisten afhankelijk van het type component en het soort fiets. Een voorbeeld zijn de e-MTB modellen die bij ons een verzwaard testregime ondergaan. Naast de aanscherping van deze normering zal ook de controle, beheersing en borging in 2019 verder worden versterkt.

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Door onze schaalgrootte en als lid van de World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI) zijn we in staat om partijen in de keten te stimuleren tot het naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming. In gesprekken met leveranciers over afspraken en inkoopcondities die we nu op groepsniveau voeren, nemen we ook onze voorwaarden en richtlijnen ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid mee.

In 2018 is door ons een standaardcontract ontwikkeld, dat vanaf nu de basis vormt voor alle leverancierscontracten. De gedragscode voor leveranciers maakt een integraal onderdeel uit van dit contract, waarbij het onderschrijven van deze code en de bereidheid tot meewerken aan gerelateerde audits verplicht zijn. Onze belangrijkste leveranciers hebben inmiddels deze verbeterde contracten getekend.

Supplier audits

Onder de vlag van de WFSGI doen we elk jaar audits bij de leveranciers. Dit initiatief staat bekend als het ‘Responsible Sport Initative’ (RSI) waarvan we één van de initiatiefnemers zijn. We willen als Accell Group minstens 20 audits per jaar uitvoeren. Daarnaast participeren we in audits die door andere deelnemers van de RSI worden uitgevoerd bij onze leveranciers. De bedoeling is dat onze leveranciers een keer in de drie jaar ge-audit worden op sociale- en milieuaspecten.

In 2018 zijn er 22 audits gedaan op ons verzoek. De resultaten over 2018 zijn vergelijkbaar met die uit voorgaande jaren. De meest gevonden problemen hebben betrekking op de status van gebouwen (zoals vluchtwegen, brandveiligheid en de opslag van chemische stoffen), de omgang met personeels- en loonadministratie en de handhaving van correcte werktijden.

 

Audits op chemische stoffen

Intern wordt er bij onze lokale bedrijven ge-audit op chemische stoffen van onze leveranciers. Deze stoffen worden enerzijds gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen deze voor in kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten. Binnen Accell Group werken we uitsluitend met 100% watergedragen lakken.

In 2018 zijn in het REACH laboratorium 265 onderdelen getest, waarbij in totaal 1320 analyses zijn uitgevoerd. De producten worden geselecteerd op basis van het risico van het product. In 9% van de gevallen werd een afwijking gevonden en is samen met de toeleverancier gezocht naar een oplossing.

INFORMATIETECHNOLOGIE

In 2017 hebben we ons informatietechnologiebeleid volledig afgestemd op de ondernemingsstrategie en sindsdien worden er diverse infrastructurele, applicatieve en digitale projecten uitgevoerd die de realisatie van ons omnichannel en supply chain model ondersteunen. Daarbij wordt het applicatielandschap steeds verder gecentraliseerd en vereenvoudigd.

In 2018 heeft dit onder meer geleid tot de start van de implementatie van een nieuw ERP -systeem volgens een Accell Group ‘template’, het centraal beheren van data (Master Data Management) en de selectie en invoering van een Product Informatie Management (PIM-) systeem en een CRM -systeem.

PRIVACY EN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

In 2018 zijn er in het kader van het van kracht worden van de nieuwe Europese privacyverordening GDPR-systemen geïntroduceerd waarmee we in staat zijn om privacy gerelateerde zaken zoals cookie statements, privacyverklaringen en verwerkingsovereenkomsten centraal te registreren en te beheren. Verder zijn aanvullende maatregelen getroffen waardoor het betaalproces robuuster is gemaakt. Ook zijn we beter in staat om bijvoorbeeld afwijkingen in betaalgedrag vroegtijdig te signaleren.

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE

In 2018 is tenslotte een groot deel van onze organisatie voorzien van een centraal platform voor samenwerking en communicatie, het zogenoemde Accell@Work platform. Hiermee kunnen onze medewerkers van inmiddels een groot aantal van onze lokale bedrijven op een veilige en eenvoudige wijze samenwerken met hun collega’s en partners, ongeacht waar deze zich bevinden. Dit platform zal in 2019 ook bij onze resterende bedrijven worden uitgerold.